لوله گذاري چاه

اگر قرار باشد كه ستون لوله هاي بوشن خور در چاه نصب گردد،عمل پايين بردن لوله ها با الواتورهاي ساده كه زير بوشن ها تكيه مي كند انجام مي شود : هنگام اتصال لوله ها ابتدا بوشن به آرامي با دست پيچانده و سپس با آچار شلاقي و آنگاه با طناب پيچي و بالاخره در پايان با آچار محكم پيچ شوند . اگر بوشنها به طور غير عادي گرم شوند اين نشانه وجود يك عامل بد در رزوه هاست. بهتر است مجددا باز و تميز و گريسكاري گردد و عمل نصب از نوع شروع شود. اگ قرار است كه لوله ها با جوش به يكديگر متصل شوند لازم است براي درگير كردن الواتور و عدم لغزيدن آن در انتهاي هر شاخه لوله ، دو سوراخ كوچك بنام گوشواره ايجاد كرد و قلاب زنجير نگهدارنده را در آن درگير كرد ولي پس از پايان كار هر شاخه لوله ، آن را به وسيله تسمه اي به خوبي ببندند.

بي نقصي در مستقيم بودن لوله ها يك الزام مطلق است . اگر ستون لوله مستقيم باشند با لطبع پايين رفتن آنها هم در حفاری چاه عمیق راحت خواهد بود و حفار مجبور نخواهد بود كه با ضربه لوله را در چاه وارد نمايد . مستقيم بودن لوله ها به وسيله دو يا سه خطكش مخصوص كه مشتمل بر چهار برجستگي است (دو برجستگي براي هر شاخه لوله)و يك تراز انجام مي شود . پس از اطمينان از مستقيم بودن ستون لوله ها ، خراب است فاصله اي به اندازه 2تا3ميليمتر بين دو شاخه لوله در نظر گرفت تا جوش بتواند در آن نفوذ كند . اما بايد مراقب بود كه از توي لوله پليسه نكند . بالاخره در نهايت براي اطمينان بيشتر دو شاخه لوله را به وسيله دو تسمه به هم جوش نماييم.در پايان لوله گذاري ، به لوله نهايي كه سر آن از سطح زمين بيرون است ، دو قطعه تير آهن جوش گردد تا كليه ستون لوله ها از بالا مهار شوند.