مشخصات فيزيكي و شيميايي گل حفاري

وزن مخصوص يك عامل اساسي است . يك گل غليظ،صعود كاتينگ ها را از ته چاه تسهيل مي نمايد.همچنين فشار آب آرتيزينگ را در يك لايه تحت فشار متعادل مي كند و مي توان بدون ايجاد مشكلات ناشي از فوران آب ،كار حفاري را دنبال نمود.

ويسكوزيته گلي كه خيلي ويسكوز باشد پمپ كردنش مشكل مي شود يك گل خيلي مايع خطر تجزيه شدن و از دست دادن مشخصات سخت شدن آن در جداره چاه وچود دارد. نوع این گل بروی تعمیر پمپ شناور تاثیر گذار است

تيكسو تروپي ، خاصيتي است كه گل حفاری در حالت آرامش به ورت ژل و هنگامي كه تكان داده مي شود به حالت مايع در مي آيد.

  Yield value يا كشش حد بريدگي يك مايع پلاستيك .پايين تر از اين حد مايع ديگر جاري نميشود و رفتاري نظير يك جسم جامد خواهد داشت.

ميعان ، حالتي است كه گل از يك صافي نظير خلل و فرج جدار چاه مي گذرد .اگر ميعان گل خيلي زياد باشدامكان ريزش جدار چاه خواهد بود و اگر خيلي كم باشد خطر مسدود شدن غير عادي جدار شده و مانع جريان آب به طرف چاه مي گردد.

تشكيل كك كه عكس ميعان عمل مي كند .

عاري بودن از ذرات ماسه . گل تمايل دارد به طور اغراق آميز از ماسه حاصل از زمين باردار شود.

Phگل بايد از نظر اسيديته يا قليا ئيت دائما كنترل شود .تغييرات ph ناشي از وجود سيمان با آب لايه آبدار و باكتريها مي باشد. 

                                                                                                  مشخصات فيزيكي و شيميايي گل حفاري