گل حفاري دوراني

در حفاري دوراني ، گل حفاري مي تواند بهترين يا بدترين عامل باشد. از آن جهت بهترين است.زيرا تا كنون كسي منكر محاسن آن نشده است . بدترين است زيرا اگر به اندازه كافي درباره نقش ، تركيب ، وضعيت و كاربرد آن تعليم نديده باشيم مي تواند خسارت بسيار مهم و خطرناك فراهم نمايد.(درگيري خط سوند)گاهي موجب از دست دادن چاه و يا لااقل منتهي به اتلاف وقت قالب ملاحظه اي مي گردد. علاوه بر اين اگر كك (رسوبات نگهدارنده جدار چاه)خيلي ضخيم و خيلي چسبنده باشد جريان آب از لايه آبدار را مي توان به طور محسوس كم يا تعيين آن را مشكل نمايد.

جريان و نقش گل :

مدار طي شده توسط گل در حفاري دوراني به شرح زير است :

-رانش گل از حوضچه هاي گل تا سر تزريق كه در راس خط سوند قرار دارد.

-جريان از بالا به پايين درون تمام طول خط سوند تا مته.

-جريان از پايين به بالا در فضاي حلقوي بين ساقه و زمين (در جريان معكوس گل از فضاي حلقوي پايين رفته و از طريق خط سوند بالا مي آيد).

-جريان در كانالهاي رسوبگذاري تا مخازن . اگر مقتضي باشد گذر از الك جهت جمع آوري كاتينگ ها.

-مكش از مخازن به وسيله پمپ .

-سخت كردن جداره چاه .

-بالا آوردن كاتينگ ها از ته چاه به سطح زمين .

-لغزنده و سرد كردن مته حفاري چاه عمیق .

                                                                                           گل حفاری دورانی

گل بنتو نيتي :

ماده اساسي اين گل يكي از انواع رس است كه نام آن ازفور بنتون محلي در آمريكا كه آنرا كشف كرده اندگرفته شده است و سنگ رسي با وزن مخصوص6/2 و سختي نزديك به سختي گائولن دارد.خيلي ظريف و ابعاد ذرات آن كوچكتر از ميكرون است.در برابر آب هيدراته مي شود و در حضور حجمي از آب با تشكيل ماده ويسكوز يا توده ژلاتيني تحت عنوان ژل شناخته مي شود.با آب مخلوط كلوئيدي مي دهد.تغييرات حجم ناشي هيدراتاسيون قابل ملاحظه است و حجم آن 12تا15و گاهي 25تا30 برابر بزرگتر مي گردد.تنها يك گرم از بنتونيت پخش شده در آب سطحي در حد 4تا5 مترمربع را مي پوشاند.براي تطابق مخلوط بنتونيت و آب با زمين يا فشار لايه آبدار تحت فشار يك يا چند ماده ديگر به آن اضافه مي كنند. تعمیر پمپ شناور با وجود این نوع گل به سختی امکان پذیر است.