پارامترهاي حفاري

حفار مي تواند درباره سه عامل زير كه پيشرفت مته در زمين مشروطه به آنهاست دخالت نمايد :

-وزنروي مته ،

-سرعت دوران ،

-دبي ، فشارو تركيب گل حفاري ،

اين عوامل به طور تنگاتنگ به يكديگر مربوط هستند.مته اي كه آرام مي چرخد از مته اي كه در حال چرخيدن سريع است سنگ را بهت گاز مي گيرد. هر چه سنگ سخت تر و مقاومتر باشد،آهسته چرخيدن مته بهتر است . پيشرفت حفاري بر حسب وزن روي مته افزايش  خواهد يافت ولي اين افزايش وزن نيز محدود است ، زيرا افزايش زياد وزن موجب استهلاك سريع تيغه ها يا دندانه ها و خصوصا تخريب سريع ساچمه ها مته هاي غلطك دار مي گردد.