ساقه هاي سنگين


ساقه هاي سنگين درست بالاي مته نصب مي شوند و از نوع لوله هاي با جدار خيلي ضخيم هستند.نقششان مبتني بر ايجاد وزن روي مته است. به محض انكه مته كف چاه را لمس كرد در آن نقش تراكمي به وجود مي آيدكه ميزان آن بستگي به نگه داري قرقره جرثقيل از بالا ( رو ي دكل)خواهد شد.براي قطعات تحتاني ميزان اين نقش بيشتر است . براي يك مقدار از اين تراكم روي خط سوند، نقطه اي وجود دارد كه در آنجا كشش طولي كه موجب گسيختگي خط سوند مي گردد و تنش تراكمي متعادل مي شود. اين نقطه تحت عنوان نقطه خنثي شناخته مي شود.عبور از اين نقطه،خط سوند آسيب پذير است و مي تواند موجب باز شدن پيچ هاي قطعات خط سوند گردد. از اين جهت شناخت دائم موقعيت اين نقطه بسيار مورد توجه حفار مي باشد . بنابراين آنقدر در خط سوند ساقه سنگين قرار مي دهند تا نقطه خنثي در ساقه سنگين قرار داشته باشد. تكيه زياد مته به تته چاه نيز آنرا به سرعت خراب ميكند و اگر بار خيلي ضعيف به آن بدهند ،پيشرفت حفاري خيلي كم و يا هيچ مي شود . ساقه هاي سنگين با طولهاي واحد6يا 9متر ساخته ميشوند ،درانتها به صورت مخروطي در هم پيچ مي شوند و در تمام طولشان عموما استوانه اي هستند ،

ساقه ها:

ساقه ها مجمو عه لوله هايي هستند كه درخط سوند وبالاي ساقه هاي سنگين قرار مي گيرد اين قطعات محور انتقال حركت دوراني را تشكيل ميدهند،همچنين داراي مجرايي هستند كه گل حفاري چاه عمیق از طريق آنها وسهقه هاي سنگين وارد وبه ته چاه ميرسد

ساقه چهارگوش :
سا قه هاي چهار گوش يك قطعه واحد در خط سوند است،در كارخانه با دقت زيادي
ساخته ميشود وبايد با آن طي عمليات حفاري با مراقبت بسيار زياد رفتار شود ،چنانچه
آسيب ببيند سرانجام موجب خراب كردن پي در پي تمام ساقه هايي كه به آن متصل خواهند شد ميگردد،بهتر است رابطي به نام رابط فرسودگي كه به كرات قابل تعويض
باشد به آن اضافه كنند .