انواع پمپ هاي سانتريفوژ

پمپ های گریز از مرکز را بر حسب نوع ساختمان آنها به انواع زیر تقسیم بندی می کنند:
1- از نظر وضعیت طبقات که ممکن است یک طبقه و یا چند طبقه باشند.
2- از نظر مقدار آبدهی و ارتفاع که ممکن است بصورت کم، متوسط و زیاد باشند.
3- از نظر نوع پروانه ، تعداد تیغه و وضعیت آنها.
انواع پمپ های سانتریفوژ بر حسب نوع استفاده آنها:
1- پمپهای سیرکولاتور برای به جریان انداختن آب گرم در سیستمهای حرارتی.
2- پمپهای افقی یک طبقه از نوع مکش مارپیچی جهت استفاده در تأسیسات مکانیکی.
3- پمپهای سانتریفوژ فشار قوی چند طبقه جهت استفاده در آبرسانی و غیره .
4- پمپهای شناور جهت استفاده در چاههای عمیق و نیمه عمیق .
5- پمپهای لجن کش جهت استفاده در سیستمهای فاضلاب .
موارد کاربرد پمپهای سانتریفوژ
در اکثر صنایع و تاسیسات ساختمانی ، در صنایع شیمیائی و نقت ؛ کاغذسازی، صنایع غذایی ولبنیات فلزات مذاب، آب وفاضلاب ، دفع موادزائد، پمپهای سانتریفوژ مصارف بسیاری دارند. پمپهای سانتریفوژ برای مایعات مختلفی با مواد معلق گوناگون بکار می روند. سرعت این پمپها زیاد می باشد، لذا می توان آنها را مستقیما به الکتروموتور وصل نمود.

عملکرد پمپ


پمپهای یک طبقه و چند طبقه
پمپهای یک طبقه
SINGLE - STAGE PUMPS :
پمپهای گریز از مرکز یک طبقه با انواع گوناگون پروانه ها ساخته می شود، یکی از ساده ترین انواع آنها دارای یک مجرای مکش و یک پروانه می باشد و به این جهت یک طبقه نامیده شده است. پره های پروانه بین دو صفحه قرار گرفته اند و مجاری مایع بین پره ها و این دو صفحه محصور گردیده اند. این نوع پروانه به تمام بسته موسوم می باشد که مورد استعمال بیشتری دارد.

پمپ های یک طبقه

پمپهای چند طبقه MULTISAGE PUMPS
پمپهای چند طبقه گریز از مرکز ، تا کنون برای تولید ۴۰ اتمسفر فشار 600 پوند بر اینچ مربع و با ارتفاع ۳۵۰ متر آبدهی و با سرعت ۷۱۵۰ دور در دقیقه ساخته شده اند. با این حال وقتی که سرعت گردش پمپ از ۳۵۰۰ دور در دقیقه تجاوز نکند، معمولا ارتفاع آبدهی آنها از ۱۲۰ متر تجاوز نمی کند. بنابراین در مواردی که ارتفاع آبدهی پمپهای یک طبقه کافی نباشد از پمپهای چند طبقه که دارای ارتفاع آبدهی بیشتری است استفاده می کنند. شاید لازم به یادآوری باشد که چون در صنایع استخراج نفت لازم است، پمپهائی بکار گرفته شود که دارای ظرفیت گذر حجمی بسیار زیاد و ارتفاع فوق العاده باشد از پمپهای چند طبقه استفاده می شود، برای مثال پمپی ساخته شده است که دارای ۳۱۷ طبقه هر طبقه یک محفظه می باشد و به ارتفاع انرژی 2700 متر بوده است. بطور خلاصه در یک پمپ چند طبقه دو یا چند پروانه متوالی روی یک محور قرار می گیرند. آب در پوسته همان طبقه جمع شده ، از طبقه دوم تخلیه می شود و از دوم به سوم و به همین ترتیب ادامه می یابد. پمپهای چند طبقه هم با محور افقی و هم با محور قائم کاربرد دارند. تعمیر پمپ شناور

پمپ های چند طبقه