راه اندازى پمپ

بعداز نصب پمپ براى راه اندازى آن نياز به امکاناتى مى باشدکه عبارتند از:

شبکه لوله ها:

لوله متصل به پمپ: پمپ به وسيله دو سرى لوله، امکان اتصال منبع آب را به شبکه لوله ها فراهم مى سازد.

لوله مکش: گرچه برخى از پمپ هاى گريز از مرکز پايين تر از سطح ايستايی آب و بيشتر پمپ ها بالاتر از اين سطح نصب می شوند. در اين صورت آب بايد مکيده شود تا پس ازعبور از يک لوله کوتاه به پمپ برسد. قسمت مکش پمپ شامل بخشهايى چون صافى، شيريک طرفه، کوپلينگ هاى مخصوص و لوله و پمپ تخليه هواست.

لوله رانش: اين قسمت شامل لوله واتصالاتى است که پمپ را به لوله اصلى وصل مى کند. درقسمت خروجى پمپ شير انتقال نصب مى شود. به کمک اين شير مى توان دبى وفشارلوله اصلى را کنترل کرد. شير مورد نظر قبل از روشن شدن پمپ بسته است به شکلى که مى توان پمپ را هواگيرى کرد. پس ازروشن شدن پمپ، شير انتقال را به آرامى بازمى کني متا آب جريان يابد. قبل از شير انتقال، يک شير يکط رفه نصب مى شود.

راه اندازی پمپ

با نصب اين شير آب فقط به طرف خارج از پمپ جريان مى يابد. اگر چنين شيرى وجود نداشته باشد موقعى که پمپ خاموش است آب از طريق لوله اصلى به طرف پمپ برمى گردد و باعث چرخش معکوس پمپ وايجاد فشاردرپمپ وموتورمى شود. درنتيجه به پمپ وموتور خسارت وارد مى شود. ً برروى لوله ودرفاصله بين پمپ و شير انتقال يک فشارسنج نصب مى گردد. موقع روشن کردن معمولا پمپ، موتوربان با نگاه کردن به درجه فشار موردنظر متوجه مى شود که پمپ هواگيرى شده است يا خير و اين که آيا پمپ مى تواند به نحومطلوب کار کند يا نه؟ موقع بازکردن شير انتقال مى توان از درجه فشارسنج براى تنظيم فشار در سيستم آبيارى استفاده کرد. در پمپ هاى متحرک شير انتقال به عنوان شير يک طرفه نيزعمل مى کند.

هواگيرى: هواگيرى پمپ عبارتست از پرکردن پمپ و لوله مکش از آب و تخليه ٔ مکش هستند هواى موجود در آن قبل از راه اندازى. هواگيرى پمپهاى گريز از مرکز که داراى لوله به يکى از طرق زير صورت مىگيرد.

به وسيله يک لوله برگشتى به لوله مکش (يا پمپ) که پس از بازکردن آن آب به پمپ و لوله مکش جريان مى يابد.

پمپ

با واردکردن آب به وسيله سطل و با دست از طريق قيف مخصوص روى پمپ. مکش هواى داخل لوله مکش و پمپ با يک پمپ خلأ نصب يک تانک هواگيرى قبل از پمپ، در اين روش وقتى پمپ روشن مىشود ابتدا آب داخل تانک به پمپ کشيده و در آن ايجاد خلأمى شود. اين عمل باعث مکش آب به داخل تانک از چاه مى گردد.

 اين دستگاه هيچ نيازى به شير پاياب ندارد. هواى داخل لوله مکش از طريق پمپ و قطع کننده خلأمى گذرد و در نهايت از طريق شير تخليه هوا به خارج فرستاده مى شود. در پمپ هايى که پايينتر از سطح آزاد آب پاياب نصب مىشوند هواگيرى به طور طبيعى صورت مى گيرد. با راه اندازی درست وهواگيری صحيح پمپمیتوان ازپمپ بطوربهنيه (با بازده بالا) استفاده نمود و از مصرف بی مورد انرژی جلوگيری کرد.

راه اندازی پمپ شناور

تأمين و انتقال نيرو به پمپ ها: تأمين نيروى پمپ ها به وسيله موتورهاى احتراقى ويا الکتريکى صورت مى گيرد. بسته به اندازه وتعداد طبقات پمپ ها مى توان ازموتورهايى با قدرت هاى متفاوت استفاده نمود. کاربرد موتورهای احتراقی برای راه اندازی پمپ باعث افزايش هزينه های سرويس ونگهداری و راها ندازی پمپ می گردد و با آلوده کردن محيط زيست سلامتی افراد جامعه را به خطر می اندازد.