نصب پمپ

نصب پمپ هاى محور افقى: به طور کلى پمپ هاى گريز از مرکز را بايد هر چه نزديکتر به منبع پاياب نصب کرد و تا حدممکن از طول لوله مکش کاست. همچنين شرايطى را ازقبيل دسترسی ساده وممانعت تردد درساختمان و فضاى لازم،روشنايى کافى، تهويه لازم براى بازبينى،نگهدارى وتعميرات پمپ، موردبررسى قرارداد. اين پمپ ها را میتوان به روش هاى زيرنصبن مود:
الف) سطحى: دراين روش پمپ و موتور (الکتروموتور) در سطح زمين نصب مى شوند و اين درصورتى است که ارتفاع مکش از حداکثرعمق مجاز بيشتر نباشد. مطابق شکل زیر مى توان پمپ و موتور را روى يک پايه فلزى يا چوبى به طور مستقيم به هم بست و پمپاژ کرد.                              

ب) نصب در چاهک مجاور: در صورتى که ارتفاع مکش از حداکثرعمق مجاز بيشتر باشدمىتوان پمپ را در چاهک خشکى در کنار چاه اصلى نصب نمود. در اين حالت علاوه بر کاهش ارتفاع مکش، دسترسى به پمپ و شيرآلات مربوط، براى بازرسى و تعمير به سهولت انجام مى گيرد.

نصب پمپ

نصب کمر چاهى: کاهش ارتفاع مکش با آويزان کردن پمپ تا نيمه هاى طول چاه نيزامکانپذيراست. براى نگهدارى پمپ ممکن است آن را به وسيله تکيه گاهى به بدنه چاه مهارنمود. اين طريقه نصب به کمر چاهى معروف است. دراين روش با تغييرات سطح آب در چاه طى فصول مختلف مى توان ارتفاع مکش را با بالا و پايين بردن پمپ تنظيم نمود.

بیشتر بخوانید : تعمیر پمپ شناور

الف) پمپ هاى داخل چاهى: اين پمپ ها به دو دسته تقسيم مى شوند:

۱ــ پمپ هاى شافت و غلافى:  اين پمپ درچاه پايين تراز سطح ايستایى نصب مى گردد و محور پمپ به وسيله يک شافت بلند به خروجى جعبه دندهاى که سر چاه نصب شده متصل مى باشد.
ورودى جعبه دنده به موتور محرک وصل مىباشد.

2ـ پمپ هاى شناور: اين پمپ از اتصال يک الکتروموتور به پمپ چند طبقه تشکيل شده است. که پايين تر از سطح ايستایى داخل چاه نصب مى گردد. وبرق از طريق کابلى به الکتروموتور منتقل شده و پمپ را به حرکت در مى آورد.

بیشتر بخوانید : انتخاب الکترو پمپ

ب) پمپ هاى ملخى : اين پمپ داخل لولهاى که در مخزن آب قراردارد نصب شده و آب را با دبى زياد به ارتفاع کم انتقال مى دهد.

نصب پمپ ایران                                            

ج) پمپ هاى کفکش و لجن کش: اين پمپ ها معمولا سيار هستند و در گودال ها  و يا مخازن آب قرار مى گيرند و نياز به نصب ندارند، پمپ هاى کفکش به عنوان پمپ درون چاهى نيز استفاده مى شود که دراين مواقعه مانند پمپ هاى ديگر درون چاهى داخل چاه نصب مى گردد.

برای جلوگيری از آلودگی آب و خاک، بايد مديريت درستی برای دفع زباله های خروجی از پمپ های کفکش (مواد پلاستيکی، پارچهای و ...) انجام دهيد تا اين مواد به درستی بازيافت يا در جاهای ويژه پيشبينی شده دفن شوند تا از آلودگی محيط زيست جلوگيری شود.