کاویتاسیون در پمپ ها و علت آن

کاویتاسیون در لغت از کلمه Cavity به معنای حفره آمده ومنظور از کاویتاسیون ایجاد حفره یا حفره زائی است. درصورت وقوع این پدیده یکی از خسارات آن ایجاد خوردگی وحفره بر روی بدنه پروانه وپوسته پمپ است. قبل از توضیح پدیده کاویتاسیون لازم است اشاره به نقطه جوش و فشار بخار مایعات صورت گیرد. نقطه جوش مایعات به فشاری که مایع در آن قرار دارد بستگی دارد. مثلا آب در فشار یک آتمسفردر دمای ١٠٠ درجه سانتیگراد می جوشد که این دما در فشار۵/٠ آتمسفردرحدود ٨٠ درجه است. در پمپ های شناور کاویتاسیون باعث تعمیر پمپ شناور به کندی می شود.

کاویتاسیون در پمپ                                  

برای آشنایی با انتخاب الکترو پمپ کلید کنید.

کاویتاسیون پمپ شناور

ممکن است در داخل پمپ شرایطی بوجود آید به طوریکه در دمای موجود با توجه به کاھش فشاری که ایجاد شده، سیال بجوشد. این پدیده در صورت وقوع در ابتدای پره در داخل پروانه رخ می دھد. تبدیل مایع به حباب ھای بخار ھمراه با افزایش حجم ناگھانی می باشد ( دانسیتھ مایع بیش از ١٠٠٠برابر دانسیته بخار در این شرایط است ). حباب تشکیل شده با سرعت زیادی به جلو ھدایت می شود. در نیمه دوم پره با افزایش فشارسیال شرایط از حالت اشباع به حالت مایع فشرده بر می گردد و طی پدیده پیچیده ای حباب بخار سقوط کرده وضمن تقطیر شدن با سرعت زیاد ( تا ۵٠ متر بر ثانیه) به اطراف برخورد می کند. قطرات سیال که با این سرعت به اطراف برخورد می کنند، دارای ممنتوم بسیار بالایی ھستند به طوریکه نیروی واردشده از طرف این ذرات بر دیواره پروانه قادر است قسمتی از بدنه پروانه را کنده و بر روی آن ایجاد حفره کند. کمتر فلزی در برابر این نیرو مقاومت می کند، آلیاژھای فولاد – کرم مقاومت بھتری در مقابل این پدیده دارند. این پدیده معمولا با ایجاد سر وصدا نیز ھم راه است که فرکانس آن به ١ MHZمی رسد.

کاویتاسیون در اجزا پمپ


به این صدا اصطلاحا صدای سفید گفته می شود. می توان از طریق اندازه گیری صدا بروز کاویتاسیون را تشخیص داد.