منحنی های الکترو پمپ

1- نمودارآبدهی-فشار
الف) پمپ های رادیال :
این نمودار شامل چند منحنی مختلف بوده که هر منحنی نشان دهنده ی میزان ارتفاع پمپاژ(هد:H) بر حسب متر(محور عمودی نمودار) به ازای تغییرات میزان آبدهی (محور افقی نمودار) و تعداد طبقات مختلف می باشد. به هر منحنی یک عدد تخصیص داده شده که نشان دهنده ی تعداد طبقات پمپ می باشد.
ب) پمپ های توربینی (جریان مختلط) :
این نمودار شامل منحنی تغییرات ارتفاع پمپاژ (محور عمودی نمودار) یک طبقه ی پمپ بر حسب متر به ازای تغییرات میزان آبدهی (محور افقی نمودار) می باشد. همچنین تاثیر تغییرات تراش پروانه (قطر خارجی پروانه) بر میزان ارتفاع پمپاژ نیز داده شده است. این منحنی ها در تعمیر پمپ شناور تاثیر گذار هستند.

               منحنی فشار پمپ

2- منحنی آبدهی - راندمان :
الف) پمپ های رادیال:
نمودار راندمان پمپ در پمپ های رادیال به صورت مجزا بوده و شامل تغییرات راندمان پمپ به ازای تغییرات آبدهی می باشد. این نمودار شامل یک مقدار ماکزیمم می باشد که در اصطلاح به آن BEP اطلاق شده و بیانگر حداکثرراندمان پمپ و همچنین بهترین نقطه ی کارکرد آن می باشد.
ب) پمپ های توربینی:
این نمودار در پمپ های توربینی بر روی نمودار آبدهی-ارتفاع پمپ منطبق شده است و علاوه بر نمایش تغییرات راندمان این نوع پمپ ها با تغییرات آبدهی تاثیر تراش پروانه را بر راندمان پمپ نشان می دهد.

3- منحنی افت سوپاپ :

این منحنی معرف میزان افت فشار سوپاپ خروجی پمپ در آبدهی های مختلف می باشد. این افت ارتفاع می بایست در هنگام انتخاب پمپ لحاظ می گردد.به عنوان مثال سوپاپ 5 اینچ در آبدهی 35 لیتر بر ثانیه افقی به اندازه 1/6 متر ایجاد می کند.

4- منحنی NPSH :

این منحنی که در پمپ های توربینی از اهمیت بیشتری برخوردار است، بیانگر حداقل ارتفاع کل مورد نیاز پمپ در دهانه مکش و در آبدهی های مختلف جهت جلوگیری از پدیده ی کاویتاسیون در پمپ می باشد.

5-منحنی توان مصرفی :
این منحنی که در پمپ توربینی به آن اشاره شده است. بیانگر میزان مصرف انرژی یک طبقه از پمپ در حالت پروانه ی کامل و تراش های مختلف آن به ازای تغییرات آبدهی می باشد. بنا بر این برای محاسبه ی توان مصرفی مکانیکی یک پمپ چند طبقه کافی ست توان مصرفی یک طبقه (با توجه به اندازه ی تراش پروانه ی آن) آن را در تعداد طبقات مورد نظر ضرب نمود