انتخاب الکترو پمپ شناور

در مطلب های قبلی در مورد آشنایی با عملکرد پمپ و نیز تعمیر پمپ شناور صحبت کردیم حالا به شرح انتخاب الکترو پمپ شناور می پردازیم.

برای انتخاب صحیح الکتروپمپ شناور پس از کسب اطلاعات جامع از پروژ باید به این راهنما مراجعه نمود. این اطلاعات شامل میزان آبدهی مورد نیاز، میزان آبدهی چاه با توجه به آزمایش پمپاژ اولیه، سطح ایستایی آب درون چاه، عمق کامل چاه، عمق نصب الکتروپمپ، قطر چاه و جدار آن، قطر لوله آب ده، طول و قطر خط انتقال آب و میزان افت آنف میزان انرژی الکتریکی در دسترس، ملزومات نصب شده در پروژه و... می باشد. در نهایت، با توجه به این اطلاعات و استفاده از منحنی ها و جداولف موجود در این راهنما، محصول مناسب انتخاب می شود.

در این راهنما به مواردی از قبیل جداول انتهاب کابل مناسب جهت انتقال انرژی الکتریکی با توجه به نوع راه اندازی آن ها (راه اندازی نرم و راه اندازی ستاره مثلث)، جدول محاسبه افت خط لوله ی انتقال با توجه به نوع آن و روابط مورد نیاز جهت محاسبات پارامترهای اساسی نیز اشاره گردیده است. منحنی های هم پوشانی، راندمان، آب دهی بر حسب ارتفاع ومنحنی توان، ابزار اساسی انتخاب الکترو پمپ شناور در این راهنما می باشند و در ادامه نیز جدول عملکرد هیدرولیکی پمپ که در آن میزان آب دهی بر حسب ارتفاع، تعداد طبقات پمپ، توان مورد نیاز پمپ، جریان الکتریکی مصرفی آن، ابعاد و وزن الکتروپمپ و ... اشاره گردیده است، تکمیل کننده ی این مهم می باشد.

باید به این نکته توجه نمود که تمامی توان های اشاره شده در این راهنما، توان خروجی از موتور یا توان تحویلی به پمپ شناور می باشد که با پارامتر توان و واحدهای اندازه گیری کیلووات و اسب بخار معرفی گردیده است. این توان متفاوت از توان الکتریکی جذبی الکتروموتور شناور از شبکه می باشد.

برای اندازه گیری توان ورودی یا توان جذبی الکترو موتور از شبکه می توان از رابطه محساباتی توان اکتیو استفاده نموده که در این مورد را می توان با استفاده از دستگاه پاورمتر نیز مشاهده کرد.

شایان ذکر است توان ثبت شده بر روی پلاک الکتروموتورهای شناور نیز طبق استاندارد IEC34 توان خروجی الکترو موتور می باشد.