پمپ های گریز از مرکز

پمپ ھای گریز از مرکز به لحاظ کاربرد گسترده ،ھزینه پایین ، و نگھداری وتعمیرات آسان ، اغلب در واحدھای صنعتی به کار گرفته می شوند. بیشتر این پمپ ھا برای انتقال آب وسایر سیالات سبک به کارمی روند. پمپ ھای مزبور را می توان برای پمپاژدوقاب ، خمیر وتراشھای چوب و یا مواد سنگین دیگر به کار گرفت. اما ھنگام پمپاژ این مواد باید شرایط خاصی را در نظر گرفت. تغییرپمپ ھای استاندارد به منظور انتقال مواد سنگین معمولا به پروانه ھایی با اندازه و اشکال متفاوت نیاز دارد.

شما حتما بعنوان عضوی از گروه نگھداری تعمیرات تا کنون یک پمپ گریز از مرکز را تعمیر کرده اید و یا در انجام تعمیر آن یاری رسانده اید. شاید متوجه شده اید که پس از پیاده کردن لوله ھا و بدنه پمپ، کار برروی قسمتھای داخلی آن نسبتا ساده است. ھمین سادگی تعمیرات ونیاز اندک به نگھداری وتعمیرات باعث شده است که کاربرد پمپ ھای گریز از مرکز تا این حد گسترش یابد. در اینجا به شرح قطعات داخلی و ساختمان پمپ می پردازیم.

برای آشنایی با عملکرد پمپ انواع آن کلیک کنید.

 طرز کار پمپ گریز از مرکز
طرز کار این پمپ بر اساس نیروی گریز از مرکز استوار است. ھمچنانکه سیال وارد دھانه ورودی یا به داخل پمپ، مقدار حرکت سیال در بدنه پمپ که در بر گیرنده پروانه پمپ است افزایش می یابد که سرعت سیال در لبه بیرونی پروانه بیشتر است مقدار حرکت سیال افزایش می یابد. با ورود سیال بیشتر بخش مرکزی پمپ می شود در اثر چرخش پره ھا به طرف بیرون رانده می شود. از انجا سپس این سیال با فشار از دھانه خروجی پمپ به بیرون رانده می شود.

تعریف قطعات پمپ گریز از مرکز

شکل زیر مقطعی از یک پمپ گریز از مرکز یک مرحله ای با مکش انتھای را نشان می دھد. ازاین شکل به عنوان مرجعی برای تعاریف ذیل استفاده نمایید. پمپ ھای کارخانه شما ممکن است باتوجه به تفاوتی که در ساختار آنھا وجود دارد با پمپ ھای ارائھ در این درس یکسان نباشد. لیکن تعاریف ارائه شده برای قسمتھای مختلف آنھا یکسان است.

                                                            اجزا پمپ گریز از مرکز

برای آنشایی با تعمیر پمپ شناور کلیک کنید.

بدنه پمپ : محفظه ای است که پره ھای پمپ، محور وسیستم آب بندی آن را در بر می گیرد و مایع از میان آن جریان می یابد. معمولا بدنه پمپ از نوع حلزونی یا از نوع قطر افزاینده است.
محور پمپ : بسته به نوع موتور مورد استفاده، محور پمپ می تواند بخشی از روتور موتور بوده، و یا مستقل و به محور موتور جفت شده باشد. محور می تواند دارای یاتاقان مستقل بوده ، یا توسط یاتاقان ھای
موتور نگھداشته شود. روش مورد استفاده به طراحی پمپ بستگی خواھد داشت.
پروانه پمپ : قسمتی از پمپ است که نیروی زیادی به سیال وارد کرده تا سرعت ومقدار حرکت آن را افزایش دھد. منفذ مرکز پروانه را چشم پروانه می گویند تا که حدودی تعیین کننده ظرفیت پمپ است.
پره ھای پمپ : قسمتھایی از پروانه اند که سیال را در داخل پمپ ھدایت می کنند.
shroud ( روپوش پروانه ) : پره ھای پمپ را پوشانده و جریان سیال را در ناحیھ پروانه محدود می نماید.
نقطه مکش : محل ورود سیال بھ پمپ است کھ معمولا در نزدیکی مرکز بدنھ آن قرار دارد . قطر برای عبور در این نقطھ تا حدودی میزان آبدھی پمپ را تعیین می کند.
حلقه ھای سایش : در تمام پمپ ھا در نظر گرفته نمی شود. اما اگر در نظر گرفته شوند معمولا قابل تعویص خواھند بود. بدین طریق یک آب بندی ھیدرولیک انجام می شود که کارایی پمپ را افزایش می دھد. علاوه بر این، مقدار اندکی سیال از طرف رانش به طرف مکش پمپ باز گردانده می شود.
کاسه نمد : موجب آب بندی جریان سیال در داخل پمپ می شود. کاسه نمد می تواند سامل یک واحد آب بندی از نوع بافته شده قابل تعویض و قابل تنظیم یا از نوع مکانیکی باشد.

پمپ

Diffuser ( شیپوره ) : معمولا در پمپ ھای گریز از مرکز استفاده نمی شود. لیکن ممکن است گاھی به منظور جھت دادن به جریان آب بکار گرفته شود. با استفاده از بدنه حلزونی از شیپوره کمتر استفاده می شود.

نقطه رانش یا تخلیه : نقطه ای است که پمپ سیال را به سیستم لوله کشی می راند. برای نمایش قطعات پمپ از نوع ساده، پمپ ھای یک مرحله ای با یک دھانه مکش استفاده شده است. اما پمپ ھای گریز ازمرکز نیز در طرحھای چند مرحله ای با مکش دو گانه ساخته می شوند. نوع پمپ مورد استفاده بر حسب مقدار سیال پمپ شونده و فشار لازم تعیین میگردد . پمپ دوگانھ بسیار
شبیه پمپ با مکش واحد است، با این تفاوت که در آن سیال از ھر دو طرف پروانه کشیده شده و از طریق یک دھنده خروجی رانده می شود.

پمپ گریز از مرکز

بدنه پمپ ھا : پمپ ھای گریز از مرکز در کارخانه ھا از لحاظ ساختمان و کاربرد با یکدیگر تفاوت دارند. از این رو، بدنه پمپ ھا به صورت مختلف ساخته می شوند، در ضمن جنس بدنه پمپ ھا می تواند از مواد مختلف مانند چدن ، فولاد ، برنزو یا آلیاژھای مقاوم در برابر خوردگی و سایش ساخته شود.

پروانه پمپ
پروانه پمپ مھمترین بخش پمپ می باشد، چرا که اندازه، شکل وسرعت آن ظرفیت پمپ را در تمام شرایط تعیین مینماید. نوع پروانه با تیغه ساده کونیک و با روپوش منفرد معمولا در صنایع کوچک به کار می رود. پروانه با تیغه ساده ھمچنین می تواند دارای دو روپوش باشد. نوع دیگر این پروانه دارای تیغه خمیده یا شعاعی است. این پروانه غالبا برای انتقال موادشامل توده ھای جامد یا ذرات درشت معلق به کار می رود، و سرعت بیشتری به ماده پمپ شونده می بخشد.

پروانه با تیغه شعاعی در دو طرح باز و بسته عرضه می شود. طرح باز آن دارای روپوش جزئی بوده که در مقایسه با پروانه ھای دیگر کوچکتر می باشد. روپوش این پروانه ھای نوع باز فقط قسمت پشت پروانه را می پوشاند. ارتفاع تیغه پروانه بسته به طرح و کاربرد مورد نظر می تواند از نیم تا دو اینچ تغییر کند. قطر پروانه ھمراه با ظرفیت پمپ، ارتفاع پروانه لازم را تعیین می کند نوع دیگر پروانه باز با روپوش کامل در قسمت پشت است که این پروانه معمولا در ردیف پروانه
ھای نیمھ باز قرار می گیرد ، چرا کھ روپوش کامل پشتی تشکیل یک دایره کامل داده وتیغھ ھا ازجلو قابل دسترسی اند.
قسمت مرکزی پروانه که بر روی محور نصب می شود، توپی پروانه نام دارد. این توپی بسته به طرح واندازه پروانه می تواند کوچک یا بزرگ باشد. اگر پروانه از نوع مکش دوگانه باشد، توپی معمولا در قسمت مرکزی باز بوده ودو توپی جداگانه بر روی محور نصب می شوند.
نوع مکش دو گانه بسیار شبیه نوع مکش واحد بوده، با این فرق که در آن روپوش پشتیبان وجود دارد. در عوض مرکز پروانه با مکش دوگانه دارای به اصطلاح روپوش ھای جزئی است که، هنگامی که به ھم متصل می شوند به سکل منحنی خواھند بود که آب را از دھانه مکش پروانه به نوک تیغه ھای تخلیه ھدایت می کنند. تیغه ھای ھر طرف در موقعت ھای مناسب قرار گرفته و پس از اتصال بھ هصورت یکتیغه واحد در می آیند که در نزدیکی لبه بیرونی پروانه قرار دارد. روپوشھای بیرونی محفظه ای برای مواد پمپ شونده به وجود می آورند.

                                                                                  پروانه پمپ گریز از مرکز