آشنایی با عملکرد پمپ و انواع آن

پمپ دستگاھی است که انرژی مکانیکی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند و نتیجه آن افزایش انرژی پتانسیل (فشار سیال عبوری از پمپ) و یا انرژی جنبشی (سرعت سیال) وانتقال سیال می باشد. به صورت کلی پمپ ها به دو رده پمپ ھای دینامیکی و پمپ های جابجائی مثبت تقسیم می گردند. پمپ ھای دینامیکی پمپ هائی ھستند که در انھا انتقال انرژی به سیال به صورت دینامیکی می باشد. پمپ ھای جابجائی مثبت پمپ ھائی ھستند که سیال توسط آنها جابجا می گردد. به عبارتی تفاوت دو نوع پمپ اشاره شده در نحوه انتقال انرژی به سیال است. با مثال زیر می توان تمایز دو نوع پمپ فوق را نشان داد. فرض کنید قرار است تکه سنگی از سطح زمین به ارتفاع ١٠ متری منتقل شود.

                                       پمپ شناور

این عمل را می توان به دو طریق انجام داد : روش اول این است که با بستن سنگ به یک تکه نخ و چرخاندن ورھا کردن ناگھانی آن سنگ به ارتفاع مورد نظرپرتاب کرد و در روش دوم می توان سنگ را از طریق جابجاکردن (مثال استفاده از پلکان) به ارتفاع ١٠ متری منتقل کرد. ھمانطور که ملاحظه می شود درھردو روش انرژی خاصی به صورت پتانسیل به سنگ داده می شود ولی در روش اول به صورت دینامیکی (سرعت) ودر روش دوم به صورت جابجائی ودر نهایت سنگ به ارتفاع مورد نظر منتقل شده است.

                                            پمپ شناور

برای آنشایی با تعمیر پمپ شناور اینجا کلیک کنید.

معرفی بعضی از پمپ ها

پمپ ھای جابجائی مثبت:
پمپاژ سیالات با ویسکوزیتھ بالا در پمپ ھای سانتریفوژ ھمراه با افت زیاد خواھد بود. امروزه با توجه به شرایط خوب توربو پمپ ھا سعی بر استفاده ھر چه بیشتر از این پمپ ھا می باشد. ولی به دلایل اقتصادی برای سیالات ویسکوزیته استفاده از این نوع پمپ ھا مقرون به صرفه نیست. استفاده از پمپ ھای دوار یا پمپ ھای پیستونی امکان پمپاژ سیالات با ویسکوزیته بالا را فراھم می کند.

پمپ ھای رفت و برگشتی:
پمپ ھای رفت وبرگشتی از جملھ پمپ ھای جابجائی مثبت می باشند. تلمبه ھای خانگی قدیمی نمونه ساده پمپ ھای رفت و برگشتی پیستونی می باشند. ساختمان یک پمپ رفت و برگشتی را نشان می دھد. ھمانطور که ملاحظه می شود پمپ از مجموئه یک سیلندر و یک پیستون که متصل به یک اھرم حرکت دھنده می باشد، تشکیل شده است. حرکت پیستون از طریق اھرم بندی از بالا تامین می گردد. با بالا رفتن پیستون وایجاد خلاء در داخل سیلندر سیالبه داخل سیلندر از مخزن مکش مکیده می شود وھمزمان آب بالای پیستون از مسیر نشان داده شده به بیرون فرستاده می شود. در برگشت با پائین آمدن پیستون واعمال فشار به سیال داخل سیلندر، سیال از سوپاپ ھای نصب شده بر روی پیستون عبور کرده و به بالای آن رانده می شود. تکرار مراحل فوق منجر ب پمپاژ سیال به روش جابجائی خواھد شد. در مسیر ورودی به پمپ یک سوپاپ ورودی نصب شده که مانع برگشت سیال به داخل مخزن درزمان پائین آمدن پیستون میگردد.

پمپ ھای دیافراگمی:
عمل پمپاژ در یک پمپ دیافراگمی شبیھ پمپ پیستونی یک طرفھ است. با نفوذ دیافراگم به قسمت بالای حفره پمپ سیال از طریق سوپاپ یک طرفه لوله مکش وارد پمپ می شود. با پائین رفتن دیافراگم سیال از طریق سوپاپ یک طرفه لوله خروجی از سیلندر خارج می شود. با تکرار شدن این چرخه، سوپاپ خروجی دراثر فشار ناحیه خروجی و مکش ایجاد شده توسط ضربه ورودی بسته می شود.

اغلب پمپ ھای دیافراگمی بھ شیوه مکانیکی عمل می کنند ، اما برخی از آنھا نیز براثر فشار ھوا کار می کنند. این پمپ ھای ھوایی برحسب نوع پمپ می توانند با ھوای فشرده یا خلاء کار کنند. این پمپ ھا به لحاظ ساختمان ساده ای کھ دارند، به عنوان پمپ ھای اندازه گیر، انتقال ویا چاھکی عمل می کنند. ھمچنین می توانند برای انتقال سیال، دوغاب و یا پساب به کار گرفته شوند. مسیر حرکت دیافراگم در پمپ مکانیکی توسط یک میله رابط قابل تنظیم یا مکانیزم دیگری کنترل می شود. این نگھدارنده به جای تنظیم حرکت کلی آن، حرکت رو به بالای دیافراگم را محدود می کنند. برای انتقال مواد شیمیایی یا سایر سیالات، آستر پمپ ھا باید از فولاد ضد زنگ یا دیگر فلزات مقاوم در برابر خوردگی ساخته می شود. یاطاقان ھای نگھدارنده محور معمولا از نوع غلاف یا بوش ھستند، که یا به محور پرس می شوند و یا در قسمت انتھا یا مرکز پوسته جای می گیرند. باید به خاطر داشته باشید که جریان سیال در یک پمپ دیافراگمی یکنواخت نبوده، بلکه به صورت منقطع یا ضربه ای است.

                     پمپ دیاگرافمی