تعمیر پمپ شناور + (عکس)

 

پمپ شناور حفاری چاه آب برای بیرون آوردن و تخلیه چاه های عمیق و نیمه عیمق مورد استفاده قرار می گردد. معمولا از پمپ شناور در مواقعی که چاه دارای ارتفاع بیشتر از ۳۰ متر باشد مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا شناور ها را می توان به دو نوع تقسیم بندی کرد ، در مورد اول شناور ها سبک بوده و معمولا از بدنه استیل و با قطر های ۴ و ۶ اینچ تولید می شنود . این پمپ شناور معمولا تولید کشور ایتالیا و یا کشور چین می باشند. به راحتی قابل جابجایی و دارای مدل های تکفاز و سه فاز تا ۱۰ اسب می باشند. تعمیر پمپ شناور به طور معمول راحت تر از دیگر پمپ ها است

                                                                    تعمیر پمپ شناور

پمپ های شناور عمر بیشتری نسبت به سایر پمپ های خنک کننده دارند. بخاطر این است که الکتروپمپ در یک محفظه کاملا جدا و غوطه ور در روغن قرار گرفته است. و در مقابل خوردگی، رطوبت، گرد و غبار ایمن شده است.

این محفظه به پمپ اجازه می دهد تا غوطه ور در آب کار کند. قطعات پمپ شناور که خارج از این محفظه هستند بیشتر آسیب می بینند. از جمله پروانه الکترو پمپ شناور، سوئیچ شناور و ... .

                                                                     پمپ شناور

مواردی که می تواند عملکرد پمپ شناور را با مشکل مواجه کند

ابتدا اتصالات را چک کنید که محکم بسته شده باشند.

لوله های شکسته را تعویض کنید. در صورت وجود نشتی در اتصالات از رزین های چسبنده استفاده کنید.

هرگونه مانع که باعث بسته شدن مسیر آب در لوله می شود را بردارید. بیشتر گیاهان و خاک باعث این نوع انسداد می شود.

                                                                      تعمیر پمپ ششناور چاه عمیق

مراحل  تعمیر پمپ شناور
اقدام اول بارری تعمیر پمپ شناور
پمپ شناور را خاموش کنید و اتصالات را جدا کنید.

اقدام دوم
پمپ شناور را از محل خود که معولا حوضچه های آب هستند خارج کنید.

اقدام سوم
پاپه پمپ را باز کنید.

اقدام چهارم
پیچ های محفظه را باز کنید و پروانه الکتروپمپ را بیرون بیاورید.

اقدام پنجم

محفظه و پروانه الکترو پمپ را شستشو دهید.

اقدام ششم
دو باره پروانه پمپ نصب کنید و پیچ های محفظه را ببندید.

اقدام هفتم
محفظه را در محل پمپ چاه قرار دهید و پمپ را با پایه و پیچ نصب کنید.

اقدام آخر برای تعمیر پمپ شناور
پمپ مخزن را به داخل محل اصلی  قرار دهید الکتروپمپ و لوله خروجی را دوباره متصل کنید.

                                                   علل خرابی پمپ شناور

عيب يابي پمپ هاي شناور:

 عدم پمپاژ سيال

عوامل زير باعث عدم پمپاژ سيال از پمپ مي شوند .

1- عدم هواگيري پمپ

2- پر نشدن لوله مكش به طور كامل از سيال

3- كاويتاسيون

4- تشكيل بسته هوا (air pocket ) در لوله مكش

5- قرار نداشتن لوله مكش به طور كامل در سيال

6- بسته بودن شير مكش ( كمي يا كاملا)

7- پايين بودن سرعت دوراني پمپ

8- غلط بودن جهت دوران پمپ

9- بيشتر بودن ويسكوزيته سيال از سيالي كه پمپ براي آن طراحي شده

10- نفوذ هوا به داخل پمپ از طريق اتصالالات لوله مكش ، سيستم آب بندي وgasket پوسته

11- بيشتر بودن هد كلي سيستم از هدي كه پمپ بر اساس آن طراحي شده

12- گرفتگي صافي مكش

13- گرفتگي در لوله مكش

پمپ شناور

عدم عدم هواگيري هواگيري پمپ پمپ
هواگيري پمپ عبارت است از پر كردن پمپ و لوله مكش از سيال و تخليه هواي موجود در آن قبل از راه اندازي. بنابراين براي هواگيري بايستي پمپ و لوله مكش را با مايع مورد پمپاژ پر كنيد. جهت تخليه هوا ازدرون پوسته، شير تخليه هوا ( Venting ) را هنگام پر كردن لوله ها و پوسته پمپ باز نگه داريد. بعد ازآنكه مايع به صورت شفاف و فاقد هوا خارج شد ، مي توان آن را بسته و پمپ را روشن كنيد .
پر نشدن لوله مكش به طور كامل از سيال
اساس عملكرد پمپ هاي سانتريفوژ تبديل انرژي جنبشي به فشاري است. تبديل سرعت به فشار درصورتي انجام مي شود كه پوسته كاملاً از سيال پر باشد. براي پمپ هايي كه آب را از داخل يك چاهمكش مي كنند،  foot valve در دهانه مكش نصب مي شود. foot valve شير يك طرفه اي استكه از برگشت سيال به داخل چاه جلوگيري مي كند. بايد كنترل كرد كه آيا  foot valve درست عملمي كند يا خير؟

عیب یابی پمپ شناور

 كاويتاسيون

در حالت كلي براي جلوگيري از وقوع كاويتاسيون در پمپ بايد


فرمول کاویتاسیون پمپ شناور


در صورت وجود كاويتاسيون، صدايي شبيه وجود سنگ ريزه در پمپ شنيده مي شود و عقربه هايفشارسنج به شدت نوسان دارند.
بهترين روش براي تشخيص مشكل كاويتاسيون، كاهش دبي خروجي پمپ (بستن شير Discharge بهآرامي) مي باشد. پديده كاويتاسيون با كاهش دبي رفع مي شود. لذا اگر سر و صداي ايجاد شده با كاهشدبي پمپ برطرف شد ، قطعاً  مشكل كاويتاسيون وجود خواهد داشت.

 تشكيل محفظه هوا (aaiirr ppoocckkeett)  در لوله مكش

حبس هوا در لوله مكش ، زماني كه قسمتي از لوله مكش داراي شيب منفي است به وجود مي آيد. براي جلوگيري از اين پديده مي بايست، لوله مكش را به طور دقيق طراحي و نصب نمود. براي جلوگيري از حبس هوا كه ممكن است در اثر بزرگتر بودن قطر لوله مكش نسبت به دهانه مكش ايجاد شود، بايستي از تبديل خارج از مركز يا Eccentric reducer استفاده نمود. ايجاد بسته هوا در لوله، سطح مقطع عرضي لوله را كاهش داده و درست شبيه آن است كه از لوله كوچكتري براي عبور سيال استفاده شود. در صورتي كه سيال با سرعت پايين جريان داشته باشد ، بسته هوايي موجود در لوله ،تمايل به باقي ماندن در لوله را دارد . وجود بسته هاي هوايي در لوله همچنين موجب ايجاد پديده Water hammer ميشود.
ضربه قوچي سبب ايجاد ضربه در لوله شده كه حتي ممكن است سبب آسيب ديدگي اتصالات شود . باشيب دار كردن مختصر لوله مكش به سمت خروجي پمپ مي توان از وقوع اين امر جلوگيري كرد.

قرار نداشتن لوله مكش به اندازه كافي درون مايع
براي پمپ هايي كه از داخل چاه مكش مي كنند ، در صورتي كه لوله Suction كاملاً در سيال قرار نگرفته باشد ، احتمال مكش هوا زياد خواهد بود. در اين صورت بايد سطح مايع موجود در مخزن را افزايش دهيد تا لوله مكش در سيال قرار گيرد و يا درصورت امكان لوله مكش را بيشتر در مخزن فرو ببريد.

بسته بسته بودن بودن شير شير مكش مكش ( كمي كاملاً )

اگر شير مكش كمي يا كاملاً  بسته باشد، آب به داخل پمپ وارد نمي شود يا ميزان آن كم است. بنابراين نمي تواند هيچگونه فشار يا جرياني را توليد كند و يا ميزان آن بسيار كم خواهد شد. بستن شير مكش وايجاد گرفتگي در Strainer به مانند اين است كه  HLOSS در سيستم افزايش يافته باشد و باعث افت فشار در لوله مكش خواهد شد و نهايتاً  منجر به كاهش هدپمپ مي شود.

پايين بودن سرعت دوراني پمپ

در پمپ هايي كه با الكتروموتور كار مي كنند. نخست لازم است كه از ولتاژ خط تغذيه به الكتروموتورمطمئن شد. اگر يكي از فازهاي تغذيه الكتروموتور قطع باشد ، موتور با سرعت كمتري چرخش نموده كههمين امر موجب كاهش كارايي پمپ خواهد شد. از طرفي صداي موتور تغيير مي كند. در اين صورت بايداز وصل بودن هر سه فاز مطمئن شد.

غلط بودن جهت دوران پمپ 

غلط بستن سرسيم هاي الكتروموتور مي تواند باعث چرخش پمپ در جهت معكوس شود و به همين دليل در هنگام راه اندازي پمپ، بايد جهت دوران آن با جهت چرخش توصيه شده كه غالباً به صورت فلش برروي پوسته پمپ مشخص مي گردد مقايسه شود. اگر پمپي در جهت عكس جهت توصيه شده از سويشركت سازنده راه اندازي شود، اگرچه پمپ ممكن است مقداري مايع را پمپاژ كند ولي ميزاند توليدي پمپ ناچيز بوده و احتمال دارد كه پمپ در اثر مصرف جريان زياد خاموش شود.
حتي احتمال دارد قبل از over loading و خاموش گرديدن پمپ ، مهره پروانه باز شده، پروانه در درونپوسته حركت كرده، باعث فرسايش پوسته و حتي سوراخ شدن آن شود.

بيشتر بودن ويسكوزيته سيال از سيالي كه پمپ براي آن طراحي شده
هنگامي كه از پمپي براي جابجا كردن مايعي با ويسكوزيته بالاتر استفاده شود، دبي و ارتفاع پمپ كاهش مي يابد بنابراين توصيه مي شود كه ميزان ويسكوزيته از مقداري كه پمپ براي آن طراحي و انتخاب شده ،خيل بيشتر نباشد.

نفوذ هوا به داخل پمپ از طريق اتصالات لوله مكش ، سيستم آب بندي ،  gasket ها
براي پمپ هايي كه فشار مكش ، پايين مي باشد ( كمتر از فشار هوا ) هرگونه خرابي در آب بندي شفت ،سبب مكش هوا به داخل پمپ مي شود. به جاي مكش سيال از طريق لوله مكش ، پمپ هوا را مكش ميكند . در سيستم آب بندي از نوع مكانيكال سيل، احتمال نشت هوا از سه محل به داخل مكانيكال سيل ،وجود دارد.
1- از بين سطوح ثابت و دوار
2- فضاي بين شفت و قسمت متحرك
3- فضاي بين پوسته و قسمت ثابت
جهت جلوگيري از نشتي بين شفت و قسمت متحرك (Retaining face) و همچنين پوسته و قسمت ثابت Stationary face) از O-Ring استفاده مي شود. بنابراين در صورت خرابي  O-Ring ها و يارسايش سطوح ، هوا به داخل پمپ مكش خواهد كرد . در صورتي كه سيستم آب بندي از نوع  Packing
شد، بايد جهت كاهش نشتي، پيچ هاي  gland را بيشتر ببنديد.


پمپ های شناور