تکنولوژي حفاري کانال پلاسما

ابداع روش هاي حفاري به منظور کاهش هزینه و آسان شدن عملیات از موضوعات مهم محققین این حوزه از صنعت می باشد. با توجه به وجود مخازن هیدروکربوري در مناطق سخت و دشوار و همچنین کاهش طول دوره حفاري که هزینه ثابت سنگینی را به دنبال دارد، متخصصین این رشته همواره در پی آن هستند تا مناسب ترین روش را براساس دانش فنی روز براي حفاري چاه نفت شناسایی کرده و آماده فرایند عملیاتی کنند. یکی از روش هاي نوین حفاري،روش حفاري کانال پلاسما می باشد.اسکاتلند، استفاده از برق پالسی و پلاسما با قدرت الکتریکی بالا را Strathclyde گروهی از محققان در دانشگاه براي حفاري در سنگ بررسی کردند. محققان تخمین میزنند که با استفاده از این تکنیکهاي جدید اکتشاف، تنها از3 میلیارد بشکه نفت استخراج کرد. / چاههاي موجود در دریاي شمال، میتوان حجمی معادل 1 با استفاده از این تکنولوژیها از طریق عملیات ترمیمی در چاه هاي موجود و اکتشاف با هزینه کاراتر و توسعۀ ذخایر دست نخورده، میتوانند سطح تولید موجود در فلات قارة بریتانیا را براي 15 الی 20 سال آینده حفظ کنند. در همین راستا این گروه از محققین براي ایجاد "کانال پلاسما" در سنگ حفاري، از برق پالسی ولتاژ بالا استفاده می کنند. در این فرایند با عبور جریان برق پالسی، انفجار فوق العاده سریع کانال پلاسما در داخل سنگ در مدت کمتر از یک میلیونیم ثانیه اتفاق می افتد و باعث شکستگی و خرد شدن سنگ میشود. سنگ هاي خرد شده در اثر نیروي انفجار به دیواره می چسبند و یک دیواره سنگ ریزه در جداره چاه ایجاد می شود. حفاري کانال پلاسما ، در بطن سنگ محل حفاري با نیروي تخلیه الکتریکی بسیار سریع پلاسما انجام میشود. در این روش، پلاسما به سرعت منفجر شده و انرژي از طریق آن به سنگ منتقل میشود. این انفجار سریع مثل یک پیستون بر سنگ مورد نظر اثر میگذارد و موجب خرد و١٢ متلاشی شدن آن میشود. با استفاده از تکنولوژي پر قدرت برق پالسی، توده پلاسما چندین بار در ثانیه تشکیل می شود. نتیجه این روند مکرر، حفاري کنترل شده با کارایی بالا است. روش کانال پلاسما به علت قابلیت انتقال و استفادة بهینه از انرژي مصرفی، پیشرفت عمده اي در عملیات حفاري داشته و به علاوه، چون در فرآیند کانال پلاسما سوراخ ایجاد شده کوچک و به قطر یک یا دو اینچ است، لذا خرابی و ریزش قائم مقام دانشگاه (David Macbeth) در بستر دریا در مقایسه با حفاري سنتی به شدت کمتر است. دیوید مکبت میگوید: خیلی از شرکتها اکنون به این نتیجه رسیده اند که چاههایی با قطر کوچک به خاطر پایین Strathclyde بودن هزینه هاي حفاري و تخریب کم در محیط زیست، گزینۀ بهتري براي اکتشاف و استخراج میباشد. حفاري کانال پلاسما میتواند مورد مصرف قرار گیرد و به تکنولوژي برتري در آینده براي اکتشاف و تولید نفت و گاز تبدیل شود