تجهیزات یک دکل حفاری

یک دکل حفاری چرخشی دارای اجزاء و سیستم های متفاوتی می باشد که می توان آنها را به شش گروه عمده تقسیم بندی کرد. هرگروه یا سیستم ، عملیات خاص را انجام می دهد و به هم مرتبط می باشند، به طوریکه عدم کارکرد صحیح هر سیستم می تواند باعث توقف عملیات حفاری شود. این شش سیستم عبارتند از:
» سیستم تولید نیرو (Power System)
» سیستم بالابر (Hoisting System)
» سیستم چرخشی دورانی (Rotating System)
» سیستم گردش کل (Circulating System)
» سیستم کنترل چاه (Controlling System)
» سیستم اندازه گیری و ثبت پارامتر های حفاری (Monitoring System)

» اصولا در حفار ی دورانی دو نوع دکل وجود دارد :
I. دکل استاندارد که با چهار پایه (Leg) که روی یک پی چهار گوش قرار دارد و هر دفعه قطعه قطعه می کنند.
II. دکل خود فراز یکبار موقع ساخت سر هم بندی می شود = دکل چاقوئی = Jackknife Mast
» هر دکل بر روی زیر سازه ای (Substructure) بنا میشود که کار آن :
الف) نگهداری سکوی دستگاه حفاری و تامین فضا برای تجهیزات و کارگران
ب ) تامین فضا برای فورانگیر های زیر سکوی د ستگاه حفاری
معمولا ظرفیت بار یک د کل استاندارد از ۲۵۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰ پوند ( ۱۲۵ تن تا ۷۵۰ تن ) تغییر میکند و بادهائی با سرعت ۱۰۰ تا ۱۳۰مایل در ساعت ( ۲۰۸ - ۱۶۰ کیلومتر در ساعت) را می تواند تحمل نماید بدون اینکه احتیاج به مهار دکل با سیم باشد.