اشتباهاتي كه توسط حفاران بعمل مي آيد

  1. هر گز ديده نشده است كه گراولها از جنس سيليس باشند .
  2. هيچگونه ارتباطي بين دانه بندي زمين چاه و دانه بندي گراولي كه دور چاه ريخته مي شود وجود ندارد .
  3. مرفوسكپي دانه ها بي نهايت بي نظم و خصوصا حاوي دانه هاي پخ مي باشند كه براحتي در شكافها گير مي كنند .
  4. بعلت ريختن گراولها بوسيله بيل دستي از بالا و دهانه چاه ، نه تنها پديده تفكيك بوجود مي ايد بلكه در اكثر موارد به علت عدم تراش چاه بعداز حفاري و باريك شدن موضعي فضاي حلقوي بين جدار چاه و ستون لوله ها درمسير گراول ها عمل بپاي بندي بوجود آمده و بديهي است در زير اين پل هرگز گراولي نخواهد رفت.

توصيه مي شود ، مواظب باشيم حجم گراول محاسبه و خريداري شده در چاه ريخته شود . زياد ماندن آن در چاه بايد مهندس ناظر را به شك و ترديد بياندازد .

پيشنهاد مي شود قطر فضاي حلقوي بين جدار و ستون لوله ها حدود 2 اينچ (5سانتيمتر) باشد توجه داشته باشيم كه گراول پكنيك هميشه اجباري نيست و بعضي از زمين ها از نظردانه بندي آنقدر مناسب هستند كه مي توان خود آنها را با توسعه به نظم درآورد.